اطلاعات پرسنلی

 

نام

سمت

شماره تلفن یا فکس

شماره داخلی

دکتر مریم حضرتی

معاون پرستاری

81454661

4661

دکتر لیلا  عظیمی

مدیر کل دفتر توانمند سازی ارتقاء و بهره وری سرمایه های انسانی

81454732

4732

دکتر مریم رسولی

مدیر کل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات بالینی پرستاری

81454855

4855

حاتم احمدوند

مشاور اجرایی معاونت پرستاری

81454668

4668

دکتر سعید لک

معاون مدیرکل توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی

81454380

4380

داود امین نسب

رییس اداره تحول، مدیریت و سرمایه انسانی

81454736

4736

الهام الماسی قلعه

کارشناس مسوول معاونت پرستاری

81454669

4669

اعظم ساربانی

کارشناس معاونت پرستاری

81454667

4667

فاطمه شعبانپور

کارشناس معاونت پرستاری

81454376

4376

مهرداد  شهبازی

کارشناس روابط عمومی

81454858

4858

سمیه  هداوند میرزایی

کارشناس مسوول معاونت پرستاری

81455511

5511

ملیحه طالبی

کارشناس معاونت پرستاری

81455141

5141

سوسن جمشیدی

کارشناس معاونت پرستاری

81454859

4859

رویا بزمی پور

کارشناس معاونت پرستاری

81454355

4355

مهتا محسنیان

کارشناس معاونت پرستاری

81455767

5767

رقیه حیدری

کارشناس معاونت پرستاری

81455777

5777

زینب کاظم زاده

کارشناس معاونت پرستاری

81454671

4671

دکتر نسرین مهرنوش

کارشناس معاونت پرستاری