شرح وظايف معاونت پرستاری

1.       تدوین اهداف کلان و راهبردی جهت توسعه و تعالی مراقبت هاي پرستاری جامع در کشور

2.       تدوین و بازنگری مستمر استانداردهای مراقبتی و شاخص های آن به منظور بهبود كيفيت مراقبت ها و خدمات پرستاری در تمامي سطوح نظام سلامت

3.       تعیین، بازنگری و به روز رسانی شرح وظایف عمومی و تخصصی کارکنان پرستاری و ضوابط ارزيابي تخصصي عملكرد آنها

4.       تهيه، تدوين و به روز رساني راهنماهاي باليني و پياده سازي پرستاری مبتنی بر شواهد در تمامي سطوح نظام سلامت

5.       همكاري با مبادي ذيربط جهت تعیین تعرفه های مراقبت های پرستاری در تمامي سطوح نظام سلامت در بخش دولتی و غیر دولتی

6.       طراحي و تدوين استانداردهاي منابع فيزيكي در زمينه مراقبت ها و خدمات پرستاري در تمامي سطوح نظام سلامت

7.       مشارکت در تدوین، بازنگری و پياده سازي مستمر شاخص های کمّی نیروی انسانی پرستاری و توزیع عادلانه آن در تمامي سطوح نظام سلامت

8.       طراحي، تدوين و به روز رساني ضوابط و پياده سازي نظام هاي پایش و نظارت بر خدمات پرستاری مراكز دولتي و غير دولتي در تمامي سطوح نظام سلامت

9.       هدایت و نظارت بر عملکرد حوزه پرستاری دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

10.   سیاستگذاری، برنامه ريزي و مشارکت براي ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی مورد نیاز حوزه های مختلف فعالیت های پرستاری (برنامه ريزي نيروي انساني پرستاري)

11.   برنامه ریزی در خصوص حفظ و ارتقای نظام نگهداشت نیروی انسانی در پرستاری متناسب با شرايط هر دانشگاه

12.   همكاري و مشاركت با مبادي ذيربط جهت تعیین و بازنگری رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز پرستاری کشور بر اساس نیازهاي جامعه

13.   طراحي و تدوين برنامه هاي لازم در زمينه توانمند سازي ارائه دهندگان مراقبت و خدمات پرستاری در تمامي سطوح نظام سلامت و نظارت بر حسن اجرای آن

14.   هماهنگي و برنامه ريزي با مبادي ذيربط در راستاي تطابق نظام آموزش پرستاري با خدمات پرستاري در سطوح مختلف نظام سلامت

15.   مطالعه و بررسي نظام هاي نوين ارائه خدمات و مراقبت هاي پرستاري و استفاده از فناوري هاي نوين با توجه به تجارب ساير كشورها

16.   سیاستگذاری، هدایت، راهبری و حمايت از اجراي پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی پرستاری و به کارگیری نتایج حاصله در برنامه ريزي های مرتبط از طريق شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي

17.   حمايت از پرستاران باليني پژوهشگر، ايجاد و توسعه مراكز تحقيقات باليني پرستاري

18.   سیاستگذاری، برنامه ریزی و پایش در زمينه نظام آموزش به گیرندگان خدمت

19.   سیاستگذاری، برنامه ریزی و پایش در زمينه استقرار جامع و كامل نظام ثبت خطاهاي پرستاري

20.   طراحي و بازنگري نظام تائید صلاحیت حرفه ای پرستاری

21.   هدایت و راهبری دبیرخانه شورای سیاستگذاری مراقبت و پرستاری

22.   رسيدگي به شكايات، انتقادات و پيشنهادهای حوزه مراقبت و خدمات پرستاري كشور

23.   تهیه و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه حوزه معاونت پرستاری

24.   سياستگذاري، طراحي، برنامه ريزي و اجراي نظام ارتقای كارايي و هزينه اثربخشي مراقبت ها و خدمات پرستاري

25.   تهيه، تدوين و بازنگري استانداردها و شاخص هاي نظام ارائه مراقبت هاي پرستاري معنوي و اخلاق محور

26.   ارزيابي عملكرد مديران پرستاري دانشگاه ها و انتخاب پرستاران برگزيده بر اساس شاخص هاي ابلاغي

27.   طراحي و نظارت بر اجراي نظام هاي تكريم، رضايت سنجي و نظر سنجي بيماران / مددجويان و كادر پرستاري

28.   برنامه ريزي و بستر سازي جهت استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي در نظام ارائه خدمات و مراقبت هاي پرستاري

29.   تدوين و بازنگري آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با خدمات حوزه پرستاري

30.   همكاري و هماهنگي با مبادي ذيربط براي طراحي سامانه جامع پرستاري بحران در سطح كشور

31.   همكاري و هماهنگي با مبادي ذيربط در زمينه به روز نگهداري سنجه هاي اعتبار بخشي در حوزه خدمات پرستاري

32.   برآورد و پيشنهاد رديف هاي بودجه اي متناسب با فعاليت هاي پرستاري در سطح كشور

33.   ارتقای ارتباطات منطقه ای و بین المللی در زمینه امور پرستاری