ساختار معاونت پرستاری

·         معاون پرستاری

ü       دو مشاور

ü       مسئول دفتر

·         مدیر کل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری

ü       معاون مدیر کل

ü       مسئول دفتر

·         رییس گروه تحقیق و توسعه پرستاری

ü       4 کارشناس

·         رییس گروه توسعه خدمات پرستاری

ü       5 کارشناس

·         مدیر کل دفتر توانمند سازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری

ü       معاون مدیر کل

ü       مسئول دفتر

·         رییس گروه تحول مدیریت و سرمایه انسانی در پرستاری

ü       4 کارشناس پرستاری

·         رییس گروه بهره وری و تعرفه خدمات پرستاری

ü       4 کارشناس پرستاری