سیاستها و خدمات جامع پرستاری کشور

اخبار اختصاصی

سنگینی بی توجهی های کرونایی بر دوش پرستاران/ تاکید برنظارت در جهت کیفی سازی مراقبت ها 23 فروردین 1400

معاون پرستاری در هفتادو هفتمین نشست مدیران پرستاری کشور عنوان کرد

سنگینی بی توجهی های کرونایی بر دوش پرستاران/ تاکید برنظارت در جهت کیفی سازی مراقبت ها

بررسی روند اجرایی طرح پرستار پیگیری در بیمارستان شهید مدرس تهران 21 فروردین 1400

با حضور مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت انجام شد؛

بررسی روند اجرایی طرح پرستار پیگیری در بیمارستان شهید مدرس تهران

مترصد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1400 هستیم 11 فروردین 1400

معاون پرستاری وزارت بهداشت در بازدید از مراکز درمانی نیشابور:

مترصد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1400 هستیم