سنگینی بی توجهی های کرونایی بر دوش پرستاران/ تاکید برنظارت در جهت کیفی سازی مراقبت ها
معاون پرستاری در هفتادو هفتمین نشست مدیران پرستاری کشور عنوان کرد

سنگینی بی توجهی های کرونایی بر دوش پرستاران/ تاکید برنظارت در جهت کیفی سازی مراقبت ها

معاون پرستاری وزیر بهداشت با بیان اینکه بار و دود بی توجهی های برخی از مسوولین و عدم رعایت پروتکل ها درسطح جامعه بر دوش و چشم کادر درمان و بهداشت نشست بر نظارت مستمر مدیران پرستاری از مراکز درمانی در جهت کیفی سازی مراقبت های پرستاری تاکید کرد

بررسی روند اجرایی طرح پرستار پیگیری در بیمارستان شهید مدرس تهران
با حضور مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت انجام شد؛

بررسی روند اجرایی طرح پرستار پیگیری در بیمارستان شهید مدرس تهران

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری به منظور بررسی روند اجرایی طرح پرستار پیگیری از مرکز آموزشی و پژوهشی شهید مدرس تهران بازدید کرد.

مترصد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1400 هستیم
معاون پرستاری وزارت بهداشت در بازدید از مراکز درمانی نیشابور:

مترصد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1400 هستیم

دکتر حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، در جمع مدیران حوزه سلامت نیشابور گفت: انشاءالله با تلاش و همدلی همه همکاران قانون مهم تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال جاری محقق خواهد شد.