مطالب ارائه شده در همایش سالمندی
 مطالب ارائه شده در همایش سالمندی تیرماه 1395
   دانلود : مروری_بر_برنامه_آموزشی_پرستاری_سالمندی.rar           حجم فایل 322 KB
   دانلود : Salmandan.rar           حجم فایل 3418 KB
   دانلود : health_services__.rar           حجم فایل 3184 KB
   دانلود : elderly_954_27.rar           حجم فایل 2631 KB
   دانلود : Dr_Momtaz_Social_Issues_of_Aging.rar           حجم فایل 2494 KB
   دانلود : age-friendly.rar           حجم فایل 619 KB